MSP430单片机串口寄存器参数计算器

以下为一款MSP430单片机UART寄存器在线计算器,可以用于计算波特率产生器的波特率选择寄存器UXBR1和UXBR0, 调整控制寄存器UXMCTL 的值,以及12BIT 误码百分比。

输入参数
异步时钟: KHz 波特率: KHz
数字(启动,校验,停止位) (<13)
计算结果
UxMCTL (调制寄存器) UxBR0 (波特率 LSW)
UxBR1 (波特率 MSW)
误码百分比
  TX RX
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12

用微信扫一扫

收藏